Het probleemkind

Stel je hebt een kind onder je hoede dat grof is,  pest zijn zusje of broertje, zeurt om een koekje, wil niet slapen, zit urenlang op playstation, drugs enzo voort.. Je hebt zelf vast tientallen, zo niet honderden voorbeelden. Kortom, je kind vertoont gedrag dat in jouw ogen lastig is. Hoe zou je als volwassene met dit gedrag om kunnen gaan ? 

Lees meer »

Er is maar één opvoedingsstijl en dat is wat overeenkomt met de Quran en Sunnah

Ouder worden is een van de grootste zegeningen van Allah. Door deze rol kan een persoon immense vreugde en vervulling ervaren en ook toegang krijgen tot mogelijkheden om te groeien in de nabijheid van Allah in deze wereld en in de volgende. Aan de andere kant kan de verantwoordelijkheidspositie die aan ouders wordt toegekend, ook het begaan van afschuwelijke misdaden bij kinderen. De individuen die Allah subhana wa ta'ala heeft toevertrouwd met de veiligheid, bescherming, het koesteren van de afhankelijke en kwetsbaren onder ons, kunnen dit verbond op onvergeeflijke manieren schenden en soms zelfs de islam gebruiken als rechtvaardiging voor wat ze doen om eventueel hun schuldgevoelens weg te werken. Hoe ver zijn wij gekomen dat ik hier zelfs een blogpost over moet schrijven. Moge Allah subhana wa ta'ala ons daar voor beschermen en ons wijsheid schenken op alle gebieden en indien nodig ons harten genezen. Er zijn talloze ahadith die de profetische weg van barmhartigheid, vriendelijkheid en Rahma benadrukken in de omgang met kinderen, waarbij jouw eigen kind deze behandeling het meest verdient. Daarnaast hebben we fundamentele islamitische wetten en stelregels die van toepassing zijn om kinderen te beschermen tegen alle vormen van misbruik. Maqasid Shariah verwijst naar een reeks algemene doelstellingen die de Shariah implementeert in het leven van de mens. Dit zijn doelstellingen die zijn ontworpen voor de verbetering van de mensheid. Vanwege deze fundamentele behoefte om het menselijk leven te beschermen, worden de verplichtingen die we hebben jegens onze Schepper verlicht wanneer moeilijkheden of haram zaken het gevolg kunnen zijn. Bijvoorbeeld om het vasten te verbreken vanwege ziekte en  wanneer je gaat reizen of het verkorten van de salah tijdens het reizen. Als dit het geval is als het gaat om aanbidding van Allah, dan is er geen excuus voor ons om het belang van het verlichten van het lijden van kinderen in al zijn vormen niet te begrijpen. De meest extreme tegenstander van de regel om mensenlevens te beschermen zou het plegen van moord zijn, vandaar de verplichting tot qisas en bloedgeld/boete. Helaas zijn er veel te veel voorbeelden van kinderen waarbij hun onschuldige leven wordt genomen door ouders of voogden die niet hebben nagedacht over de woorden van Allah of die ahadith uit context halen om nogmaals hun schuldgevoelens weg te werken of weten dat ze te kort schieten in kennis bij het opvoeden van hun kinderen door kinderen op een harde manier aan te pakken.  Wanneer we spreken over discipline om het kind goed gedrag en moreel gedrag jegens Allah en Zijn schepping aan te leren- want uiteindelijk is het ook onze taak om vreedzame burgers te creëren toch ? De Profeet ﷺ vertelde ons: “De pen wordt van drie mensen opgetild: een slapend persoon totdat hij ontwaakt, een kind totdat hij een volwassene wordt, en een krankzinnig persoon totdat hij weer gezond wordt.” Dit betekent dat een kind nog niet mukallaf (verantwoordelijk) is in zaken van aanbidding of samenleving totdat ze volwassen zijn. Als de verantwoordelijkheid door Allah wordt opgeheven, hoe kan een dienaar van Allah d.w.z. een ouder, een kind dan belasten met meer dan nodig is en perfectie van hen verwachten bijvoorbeeld? In de islam is het bewijs voor het toestaan ​​van slaan van je kind echt weinig. Maar de belangrijkste hadith die we vinden is: "Wanneer jullie kinderen de leeftijd van zeven jaar bereiken, onderwijs hen dan het gebed. En wanneer zij de leeftijd van tien bereiken, sla hen dan wanneer zij het niet verrichten” Uit deze hadith vinden we veel lessen. Dit benadrukt ook duidelijk de doelstellingen van de islam bij het opvoeden van rechtschapen kinderen die Allah alleen zullen aanbidden, zoals ons doel is in het leven. Al het andere is secundair. Als een ouder een kind kan opvoeden om Allah lief te hebben en te vrezen, om consequent te zijn in het gehoorzamen van Hem door de verplichte handelingen uit te voeren en weg te blijven van het onwettige, dan zullen de fundamenten van een islamitisch gezin en samenleving sterk zijn. Dit is de reden waarom de toelating voor lichte fysieke tik bestaat en het dient alleen als een voornamelijk symbolisch signaal voor het belang en het gewicht van salah te geven, en brengt de waarde van salah en gehoorzaamheid vanaf jonge leeftijd bij, zodat het kan mee groeien met het kind. Het is echt opmerkelijk dat een kind dat niet eens de wettelijke leeftijd heeft bereikt om verantwoordelijkheid te nemen, wettelijk nog niet hoeft te bidden, en als laatste redmiddel pas slaan voor het verwaarlozen van de salaat worden kan toegepast worden. Dit benadrukt alleen maar meer dat de islam de voorkeur geeft aan preventie boven genezen. Een kind waarden, ethiek en overtuigingen bijbrengen, zij het met moeite, is nog steeds gemakkelijker dan te lijden onder de verstrekkende gevolgen van een samenleving die zich niet bewust is van de verplichting tot salaat. Op dezelfde manier beveelt de islam ons: “Kom niet eens in de buurt van ontucht. Het is inderdaad een schandelijke daad, en een slechte manier om te volgen” erkennen dat het hebben van wetten om overspel te voorkomen eigenlijk gemakkelijker is dan het genezen van de effecten van immoraliteit en losbandigheid op gezinnen en samenlevingen. Een ander bewijs voor het toestaan ​​van lichte fysieke tik aan degene die onder jouw hoede zijn is het vers:En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaan hen, (als dat niet helpt) negeer hen (in bed) en (als dat niet helpt) sla hen (licht). Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen). Voorwaar, Allah is Verheven, Groots.Dit is een vers dat de laatste tijd ook veel aandacht heeft gekregen, omdat mensen het valselijk gebruiken om te beweren dat de islam huiselijk geweld propageerde, terwijl het tegenovergestelde niet waar kon zijn. Noch dit vers, noch de hadith over het slaan van kinderen voor de salaat laat zien dat de islam dit gedrag aanmoedigt of promoot. In plaats van de context van de woorden zelf en de algemene boodschap van de Sharia zien we dat na een lang en bewust proces van mededogen, het onderwijzen over Allah en de door Hem verleende rechten en verantwoordelijkheden, naast het modelleren van uitmuntendheid en respect altijd bovenaan staat. Als er dan rebelse en opzettelijk slecht gedrag ontstaat is licht slaan pas toegestaan ​SubhanaAllah en alleen als men denkt dat het voordeel zal opleveren. De Profeetﷺadviseerde mannen duidelijk om deze optie niet te nemen toen er vrouwen naar de familie van Mohammed klaagde dat hun mannen hen sloegen. Toen zei hij : "Deze mannen zijn niet de beste onder jullie gaf hij als antwoord. Lieve zusters ons gezond verstand vertelt ons ook dat er situaties zullen zijn waarin slaan geen voordeel zal opleveren, maar eerder meer afkeer en antipathie jegens de bestraffer(ouder) zal creëren.

Lees meer »

Waarom ik nooit een time-out zal geven

"Ik tel tot tien en als je niet stopt, ga je in de hoek staan thuis", zei een vrouw in de winkel tegen haar kind. Haar woorden leken meer impact op mij te hebben dan op haar zoontje. Hij leek relatief onaangedaan, maar tegen de tijd dat zijn moeder tot twee telde, stopte hij met wat hij aan het doen was en voldeed hij aan haar wensen. Was dit het bewijs dat time-outs werken? Het antwoord hangt af van hoe we succes definiëren; over wat we als ouders proberen te bereiken.Ik heb geluisterd terwijl anderen moeder hun verhalen vertelden over wat zij beschouwen als de gevolgen van time-outs. Verhalen over kinderen die weglopen van ouders. Van peuters die spugen en slaan en hun toevlucht nemen tot alle middelen die nodig zijn om een ​​time-out te vermijden. Deze verhalen breken mijn hart omdat de hedendaagse cultuur dit aangemoedigd. Ouders iets wijsmaken die niets dan de beste bedoelingen hebben voor hun kinderen .We gaan ervan uit dat time-out een zachte benadering is van de gedragsproblemen van kinderen. Maar de waarheid is dat de theorie van de time-out in strijd is met wat we nu weten over een gezonde hersenontwikkeling. We zijn het aan onze kinderen verschuldigd om wat dieper te graven, om ons begrip te verbeteren en de moed te hebben om "Oude gewoontes tegen te gaan". Vanuit de sociaal oogpunt zou het zelfs veel gemakkelijker zijn om de massa te volgen. Maar als we beter weten subhanaAllah, kunnen we betere hanteren.

Lees meer »

Wie voedt onze kinderen op ?

Ga vandaag naar een speeltuin of een restaurant en kijk om je heen. Een moeder die naar haar smartphone staart terwijl haar partner naar de zijne kijkt, en de kinderen spelen ook met hun apparaten. Praten ze met elkaar? Wordt het thuis beter? Misschien doet de ene ouder wat huishoudelijk werk terwijl de andere videogames speelt. Familietijd of misschien bestaat dat uit het kijken naar Netflix. Hoeveel uur per dag brengen kinderen binnen door? Hoeveel daarvan wordt besteed aan het staren naar schermen? En  wat maakt het uit? Zijn er bijwerkingen en gevolgen voor zoveel schermtijd?

Lees meer »

Wanneer baby's kruipen overslaan..

Voor diegene die mijn webinar hebben bijgewoond, kennen misschien wel de ontwikkelingslab van bodymap waar ik heel goed de ontwikkelingsfase van het kind uitleg. Kruipen is daar één van. Kruipen is een heel belangrijke en natuurlijke fase in de motorische ontwikkeling van het kind. Toch zijn er kinderen die deze fase overslaan of vermijden. Deze peuters zoeken naar alternatieve manieren om zich voort te bewegen. Ze gaan poepschuiven (ook wel billenschuiven genoemd), asymmetrisch kruipen of direct rechtstaan en stappen. Wat is nu juist het belang van kruipen? En kan dit bepaalde gevolgen met zich mee brengen als het kind niet gaat kruipen? Welke oefeningen kan je doen samen met je kind om het kruipen te bevorderen? Ik deel het graag met je. Als je tijdig bepaalde problemen rond deze fase opmerkt en aanpakt, dan kan je heel wat ontwikkelingsfrustraties in het latere leven van je kind voorkomen in shaa Allah.

Lees meer »

Waarom elke ouder de breinontwikkeling van het kind moet begrijpen

Wist je dat alleen voor de adem die je neemt er veel factoren samen moeten komen? Ten eerste hebben we een uitgebalanceerde hoeveelheid stikstof, zuurstof en koolstofdioxide nodig. Elke onbalans is voldoende om te sterven. Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى heeft vele manieren gecreëerd om ervoor te zorgen dat dit delicate evenwicht nooit wordt verstoord. De zon, planten die fotosynthese mogelijk maken, grond en bacterie in de bodem maken dit evenwicht mogelijk.  Alles wat we om ons heen zien, inclusief ons lichaam, is gemaakt met een zeer delicate balans. Er is harmonie in de lucht en op aarde en deze harmonie bleef miljoenen jaren ononderbroken bestaan. Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى die schept deze harmonie. Hij laat alle systemen van het universum functioneren en groeien in perfecte harmonie, ook al zijn we ons er niet van bewust en dit geldt ook voor de brein van onze kinderen. Zo vaak zijn wij als ouders gefrustreerd door het gedrag van ons kind. De stemmingswisselingen, dezelfde gekleurde beker willen of over het algemeen overdreven emotionele reactie van onze kinderen, kunnen zo vervelend zijn. Het probleem is dat al deze gedragingen precies zijn wat onze kinderen zouden moeten doen voor hun ontwikkeling. Wanneer we de basisprincipes van de ontwikkeling van de hersenen van kinderen begrijpen en enig inzicht hebben in waarom onze kinderen zich zo gedragen, kan dit een enorm verschil maken in hoe we onze kinderen zien in shaa Allah. We zien onze kinderen niet langer als 'ondeugend' of als  kleine mensen die ons expres gek willen maken, maar dat ze hun best doen met wat ze hebben gekregen. Zelfs als we ze helpen te kalmeren en te verwerken wat hen van streek heeft gemaakt, ondersteunen we in feite een positieve hersenontwikkeling en dat is iets wat niet veel ouders weten. 

Lees meer »

De waarheid achter pesten

Pesters zijn er altijd al geweest. We kunnen ons allemaal wel iets van pestgedrag herinneren uit onze jeugd. Ongeacht of we een pester, getuige of slachtoffer waren. Toch is pesten pas kortgeleden zo omvangrijk geworden dat er groot alarm werd geslagen. Er zijn onderhand maar weinig  schooldistricten waar nog geen antipest programma is opgezet geweest.  Toch is er weinig bekend over de bron van pesten en waar het eigenlijk vandaan komt. 

Lees meer »

één van de meest intelligent mannen kreeg thuisonderwijs

Als je een geweldig historisch voorbeeld wilt zoeken van iemand die thuisonderwijs kreeg, dan was dat een man genaamd Ali ibn Abu Talib رضي الله عنه. Hij was de vierde khalifa. Hij was een briljante man, en hij was een genie. Hij groeide op in het huis van de profeet Mohammed صلى الله عليه و سلم. Hij ging nooit een dag naar school omdat hij op de beste school zat, de school van de profeet Mohammed صلى الله عليه و سلم. Dit was onze traditie. De profeet صلى الله عليه و سلم was een thuisonderwijzer. Hij onderwees zelf zijn kinderen. Mohammed صلى الله عليه و سلم was 12 jaar oud, nogmaals 12 jaar oud stel je eens voor dat hij een handelsreis maakte met zijn oom naar syrië voor een maand als koopman.

Lees meer »

Een nieuw boekreview : Moslim kids

Op zoek naar geweldige islamitische boeken voor kinderen? Misschien wil je je kleintje helpen hun geloof meer te begrijpen. Of je wilt de horizon van je kind verbreden. Islamitische kinderboeken borrelen al een tijdje op, en nu is er veel om uit te kiezen. Spelend leert je kind heel veel dingen maar bij het onderzoeken van vrije spel bij kinderen, werd gevraagd om hun favoriete spel, interesse of hobby te noemen. De meeste kinderen antwoordden dat het boeken waren die hun aandacht trokken. Zelfs nadat het boek was geëindigd, moest het verhaal doorgaan en dat gebeurde ook; bij het spelen met andere kinderen of wanneer ze dagdromen. Je kunt veel doen om fantasierijk spel te stimuleren door je kind te laten lezen en hun boeken te geven die  nieuwsgierigheid zullen opwekken. Muhammed ﷺ heeft ons geadviseerd om onze kinderen vertrouwd te maken met islamitische kennis. Alleen de kennis die wij aan onze kinderen geven, zal ze helpen een goede moslim te worden. We genieten er thuis al van, maar ik zal er zeker een paar in de kast van mijn Khoubayb bij toevoegen... De mooie leerrijke boeken van Moslim kids zullen daar zeker een groot bijdrage aan geven. Het helpt ook dat Hawa en Iesa een vriendelijke hoofdpersonage hebben, die altijd geluk uitstralen op elke pagina.

Lees meer »

Hoe motiveer ik mijn kind om te lezen?

Khoubayb leest zo graag voor. Soms moet ik met alle huishouden even stoppen omdat ik moet luisteren naar zijn verhaal. Maar dit zal hij wel van iemand hebben mee gekregen haha, en dat is omdat ik ook heel graag lees. Wij ouders zijn grootste voorbeeld voor ons kinderen. Goede leesvaardigheid komt studenten niet alleen academisch ten goede, ze zijn ook een vaardigheid die vereist is voor levenslang succes. Lezen ontwikkelt woordenschat, vergroot de aandachtsspanne en bevordert sterker analytisch denken. Kinderen die veel talen horen, doen het beter op school. En voorgelezen worden is een van de beste manieren om taal te horen en the ontwikkelen.

Lees meer »

Kinderen onderwijzen over Akhlaaq wa Adab in islam

Als moeder en pedagoog weet ik hoe moeilijk het is om kinderen op te voeden of het nu in een islamitische omgeving is of niet. In de afgelopen 10 jaar in mijn carrière, heb ik gemerkt dat één van de moeilijkste zaken voor jonge kinderen om te begrijpen is wat goed en wat verkeerd is. Ik weet dat mijn zoontje nu nog jong is en veel dingen nog niet zo begrijpt. Daarom is het heel belangrijk om bepaalde Akhlaaq al op een speelse manier al door te geven aan jonge kinderen. Bijvoorbeeld: Mijn zoontje groet iedereen al met de islamitische groet. Niet alleen vind ik het zo schattig en wil ik hem dan op eten- maar andere volwassenen verschieten daar echt van. Niet alleen maakt hij mij to trots als moeder maar ik weet dat dit ook een zeer goed gevoel geeft bij hem. Dan vragen moeders mij " Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? " wel dan antwoord ik " Het is niet echt iets uitzonderlijk of dergelijke ... maar het enige wat ik wel doe, is sinds het geboorte van mijn zoontje. Wanneer ik mijn zoon na een lange of korte tijd terug zie " dan geef ik de Salaam aan hem"  Als wij akhlaaq willen aanleren dan horen we dat zelf ook in ons te hebben.

Lees meer »

Schermen voor kinderen

Schermen hebben het buitenspelen grotendeels vervangen. Dit is een groot probleem. We zijn de afgelopen decennia langzaamaan een land geworden van luie, meer zittende mensen. We brengen meer tijd binnen door dan buitenshuis; veel minder tijd buitenshuis dan onze voorgangers. Vóór dit moderne scherm- tijdperk waarin we ons nu bevinden, brachten mensen een aanzienlijke hoeveelheid tijd buitenshuis en in de natuur door, waarvan bewezen is dat het de stemming en de algehele fysieke en mentale gezondheid verbetert (hogere vitamine D, lagere kans op depressie, enzovoort...). Nu brengen we echter veel van onze tijd binnenshuis door, zittend op banken, kijkend naar schermen. Deze verschuiving van buiten naar binnen heeft onze collectieve gezondheid beïnvloed; we zijn nu zieker, met een zwakker immuunsysteem en kwetsbaardere lichamen, dan de mensen vóór ons. Vooral voor kinderen is buiten zijn absoluut essentieel voor een gezonde ontwikkeling. Ik zal komende berichten alleen aan deze ene kwestie wijden.

Lees meer »

Wat is er mis met ons ?

Als ik nu een pistool zou vastpakken en zou trekken zou je dan bang zijn? Wanneer zijn we bang? Als iets ons bedreigt. Als iets slechts ons overkomt of iets wat we nodig hebben, dreigt van ons weggenomen te worden.

Lees meer »

Montessori

Montessori is een onderwijsmethode die gebaseerd is op zelfsturing activiteiten, samen leren en samen spelen. In Montessori-klaslokalen maken kinderen creatieve keuzes in hun leerproces, terwijl het klaslokaal en de hoogopgeleide leerkrachten activiteiten aanbieden die bij de leeftijd passen om het proces te begeleiden. Kinderen werken in kleine groepen en individueel om kennis van de wereld te ontdekken en te verkennen en hun maximale potentieel te ontwikkelen. Montessori-klaslokalen zijn prachtig vormgegeven omgevingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kinderen in een specifieke leeftijdscategorie. Dr. Maria Montessori ontdekte dat ervaringsleren in dit type klaslokaal leidde tot een dieper begrip van taal, wiskunde, wetenschap, sociale interacties en nog veel meer. De meeste Montessori-klaslokalen zijn seculier van aard, hoewel de Montessori-onderwijsmethode met succes kan worden geïntegreerd in een op geloof gebaseerd programma. Elk materiaal in een Montessori-klaslokaal ondersteunt een aspect van de ontwikkeling van kinderen en creëert een match tussen de natuurlijke interesses van het kind en de beschikbare activiteiten. Kinderen kunnen leren door hun eigen ervaring en in hun eigen tempo. Ze kunnen op elk moment reageren op de natuurlijke curiosa die bij alle mensen bestaan ​​en een solide basis leggen voor levenslang leren. De Association Montessori Internationale (AMI) werd in 1929 opgericht door Maria Montessori om de integriteit van haar werk te beschermen en om hoge normen voor zowel lerarenopleidingen als scholen te ondersteunen. Tegenwoordig blijft AMI de visie van Maria Montessori hoog staan en werkt ze samen met hedendaags onderzoek naar neurowetenschappen en ontwikkeling van kinderen.

Lees meer »

Buiten slapen

Ouders zijn de belangrijkste mensen in het leven van een kind, omdat zij degenen zijn die hem helpen alles over de wereld te leren  en degenen die ervoor zorgen dat hij zich geliefd en veilig voelt. Ondanks zo'n grote verantwoordelijkheid hoeven ouders niet binnen de grenzen van hun eigen kracht te blijven. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om voor hulp naar de natuur te gaan. Het plannen van een dutje in de buitenlucht voor jou kleintje is bijvoorbeeld een verrassend ongebruikelijke praktijk bij jonge ouders, ook al heeft het veel voordelen voor de gezondheid. Allereerst mijn koko heeft zeer veel buitenhuis dutjes gedaan. Ik merkte echt een groot verschil in zijn omgang en in zijn motorische ontwikkeling. Ik was er mee begonnen toen hij nog maar 3 maanden oud was en ik zag hoe hij er van genoot. Ik laat je de vijf belangrijkste voordelen zien van een dutje buitenshuis te doen, zodat je uiteindelijk kunt overwegen om het op te nemen in het dagelijkse schema van je kleine kapoen In shaa Allah.

Lees meer »

Geef je kind een moringa massage ☾

Één van mijn meest dierbare herinneringen die ik heb van toen ik pas een nieuwe moeder was, was het geven van babymassages. Ik herinner me dat ik mijn Khoubaybie op mijn schoot wiegde terwijl ik achterover leunde in mijn schommelstoel met heerlijk zachte Quran recitatie van (the best) Omar Hisham Al Arabi of de prachtige stem van Noreen Muhammed Sadiq die op de achtergrond speelde terwijl ik zachtjes zijn zachte huid masseerde. Terwijl ik hem masseerde, voelde ik zijn hele lichaam ontspannen terwijl ook mijn eigen lichaam en geest in een stille rust vielen en mijn spanning en stress lieten verdwijnen. De voordelen van het masseren van zuigelingen en kleuters worden zowel door de massages als door de stimulators gevoeld. Deze intieme behandeling tussen een ouder en kind beïnvloedt de gedragsmatige en vroege sociale ontwikkeling bij zuigelingen, terwijl de communicatie van de ouders en het vermogen om de lichaamstaal van hun kind te begrijpen wordt verbeterd en de emotionele band tussen de twee wordt versterkt. Khoubayb kon hier zo hard van genieten en tot de dag vandaag masseer ik hem meerdere malen in de week. Niet alleen komt hij dan tot rust maar voor ons is dit ook een moment van samen zijn en genieten van elkaars aanrakingen. BONDING TIME. Wat hij nu zelf soms ook doet is zelf zijn oliën pakken en zich zelf beginnen masseren haha ! 

Ik heb een paar weken geleden weer een nieuwe lading gekregen van mijn lieve Zuster Umm Saalih die haar eigen verzorgingslijn ontwikkelde op basis van plantaardige ingrediënten en natuurlijke oliën. Ik ben er echt van overtuigd dat iedereen shea butter en lichaamsolien natuurlijke en / of biologische ingrediënten zou moeten gebruiken. Ik bedoel, je Smeert het meerdere keren per dag op je huid, dus het zal op de een of andere manier in je lichaam komen, toch ? Ik ben persoonlijk geobsedeerd. Wat ik geweldig vind aan deze oliën is:

•Dat het Natuurlijke ingrediënten zijn

•Verzorgt en hydrateert het lichaam

•Geen chemische middelen, zoals parabenen en minerale oliën

•Trekt snel in bij mijn koko en plakt niet

•Geschikt voor babymassages !

•En natuurlijk vegan

Haar lijn heet Precious Skin By Us. 

 

https://www.preciousskinbyus.nl

 

Lees meer »

Zijn ouders nog belangrijk?

Net uit het ei hecht het kuiken zich meteen aan de moedereend. Het volgt haar overal naartoe, het volgt haar voorbeeld en aanwijzingen op totdat het de volwassenheid bereikt. Als de moedereend echter ontbreekt, volgt het kuiken het dichtstbijzijnde bewegende object- een mens, een hond of zelfs een bewegende stuk speelgoed. Het spreekt voor zich dat noch de mens, noch de hond, noch een speelgoed even geschikt zijn om het kuiken met succes op te voeden tot een volwassen eend. Zo geldt dat ook als er geen opvoedende ouder aanwezig is, zal het mensenkind zich oriënteren op wie er zich in de buurt bevindt. Door sociale, economische en culturele trends heeft de ouder in de afgelopen vijf of zes decennia zijn positie als oriënterende invloed op het kind verloren. Kinderen kunnen zich niet tegelijkertijd op zowel volwassenen als op andere kinderen oriënteren. De hersenen die nog in volle ontwikkeling zijn moeten automatisch kiezen tussen de waarden van de ouders en die van leeftijdsgenoten, en die twee lijken elkaar telkens weer tegen te spreken. We hebben te maken met veel concurrentie die onze kinderen bij ons vandaan willen lokken, en we worden van het opvoeden weggeleid. En dit gebeurd op een zeer subtiel en geplande wijze. We beschikken niet meer over de economische en sociale basis voor een cultuur die ouderschap ondersteunt en de missie ervan als heilig beschouwt. Van de ene gemeenschap na de andere zijn jonge mensen in ontwikkeling hun houd vast kwijt geraakt. Velen hebben geen zelfbeheersing meer en lopen steeds meer risico op vervreemding, drugs gebruik, geweld of zelfs prostitutie Allahu musta'an. Kinderen/ tieners zijn tegenwoordig minder ontvankelijk en moeilijker aan te sturen dan onze voorganger van amper enkele decennia geleden. Veel van hen zijn hun vermogen kwijt om zich aan te passen, om te leren van negatieve ervaringen en op te groeien. Nog nooit hebben zoveel kinderen en tieners geneesmiddelen voorgeschreven gekregen voor depressie, angst of tal van andere psychische aandoeningen. De crisis die de jeugd doormaakt komt als een dreiging tot uiting in het toenemende probleem van pesten op school en in het zeer extreme geval zelfs (zoals we al vaker op het nieuws hebben gehoord) in vermoorden van kinderen door kinderen. Betrokken en verantwoordelijke ouders zijn gefrustreerd. Ondanks onze liefdevolle zorg lijken kinderen onder zware stress gebukt te gaan. Ouders en andere volwassenen lijken niet langer de vanzelfsprekende mentoren voor de jongeren te zijn. 

Lees meer »

Letters en klanken + Een boekreview

Het alfabet leren en de klanken die wij er bij maken, is één van de eerste stappen om kinderen te leren lezen. Een van de beste manieren om letters te introduceren, is via boeken. Boeken zijn een uitstekende manier om baby's en peuters kennis te laten maken met het alfabet en met wat geavanceerde woordenschat. Met behulp van korte zinnen wordt elke letter gepresenteerd naast een illustratie met verschillende objecten die beginnen met de afgebeelde letter. Wat is er leuker dan het alfabet te leren met slimme, creatieve, schattige kinderboeken! De twee gaan hand in hand samen, en kinderen vinden het heerlijk om alle leuke thema's te zien waar auteurs en illustratoren hun unieke alfabet boeken omheen bouwen.

Lees meer »